Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mp3ledziny.pl 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe

Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach
ul. Paderewskiego 17, 43-140 Lędziny

sekretariat@mp3ledziny.pl
tel. + 48 609 577 707

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1 września 2019 r.

Aktualizacje wykonywane są raz w roku do końca marca każdego roku.
Data ostatniej aktualizacji deklaracji o dostępności: 28 marca 2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono 21 września 2020 r. na podstawie samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Na stronie występują niezgodności z ustawą w miejscach wymienionych poniżej:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo. W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone pliki, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 

Korzystanie z klawiatury

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← – umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu. Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

Strona jest wyposażona w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki,
 • przełącznik zmiany kontrastu,
 • wyszukiwarka treści.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

 1. Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych.
 2. Do budynku prowadzi wejście główne dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Aby wejść należy zadzwonić domofonem i poprosić o zwolnienie blokady elektromagnesu oraz otworzyć drzwi ręcznie.
 3. Budynek jest jednopoziomowy. Do większości pomieszczeń może wejść osoba na wózku. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 4. Wejście do budynku nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i niesłyszących.
 5. Budynek nie posiada recepcji. Po wejściu do budynku wejściem głównym znajduje się mały przedsionek, z którego należy otworzyć kolejne drzwi. Po wejściu na główny hol po lewej stronie od wejścia znajduje się gabinet dyrektora i sekretariat. Na wprost  od wejścia  znajduje się toaleta dostosowana  dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Posadzka korytarzy jest antypoślizgowa. Ich szerokość jest odpowiednia, aby zapewnić swobodne przemieszczanie się osób na wózku. Zachowane są odpowiednie kontrasty kolorystyki ścian, podłogi i drzwi.
 7. Przed budynkiem na terenie przedszkola wyznaczono 2  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Są oznaczenia kontrastowe na drzwiach do budynku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

Jest nim pani Weronika Leśniak- Szostak. Kontakt poprzez adres mailowy: w.lesniak-szostak@office.mp3ledziny.pl lub dzwoniąc pod numer: 609 577 707.

Koordynatorem ds. dostępności dla jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta Lędziny, 

powołanym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lędziny nr 00503432/2020 z dn. 10.06.2020 r. 

jest pan mgr Rafał Makosz.

Kontaktować można się pisząc wiadomość mailową na adres mailowy: organizacyjny@ledziny.pl , a także dzwoniąc na numer telefonu  +48 32 216 65 11 wew. 167 . 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Szczegóły składania wniosków i skarg dot. dostępności strony oraz wzór wniosku zawiera Procedura składania wniosków o zapewnienie dostępności cyfrowej w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lędzinach.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Na niedotrzymanie terminów odpowiedzi oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Procedura składania wniosków o zapewnienie dostępności cyfrowej

w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lędzinach

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo

o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

 1. Sposób składania wniosku.

Wnioski o zapewnienie dostępności cyfrowej można składać:

 • drogą pocztową na adres: Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach, ul. Paderewskiego 17, 43-140 Lędziny,
 • wysyłając informację e-mail na adres: sekretariat@mp3ledziny.pl,
 • osobiście w sekretariacie placówki, w godzinach urzędowania.
 1. Co powinien zawierać wniosek.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

 

Do pobrania   Zał. 1. Wniosek o zapewnienie dostępności strony internetowej przedszkola

 

 1. Tryb postępowania przez podmiot publiczny.

 

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie
w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 1. Odmowa zapewnienia dostępności.

Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to  z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 1. Informacje dodatkowe.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775).