ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 1. Cele procedur:
 1. Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w Placówce.
 2. Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Placówki gwarantujących poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę.
 3. Ustalenie zasad organizacji wyjść poza budynkiem Placówki.
 4. Dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.

 

Zakres procedur:

            Procedurom podlegają zasady organizacji aktywno – twórczych zajęć i zabaw dzieci na terenie budynku, w ogrodzie oraz podczas wyjść poza teren Placówki.

 

Podstawy prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w Placówce:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 78 483, z późn. zm.).
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425, z późn. zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku (Dz. U. 1991 Nr 120, poz. 526).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 2003 Nr 6 poz. 69, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 Nr 61 poz. 624, z późn. zm.) – zobowiązuje do szczegółowego rozpracowania zasad BHP w szkole, w tym np.: regulaminów, procedur, itd.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2019.0.409).
 • Statut Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

Osoby podlegające procedurom:

 DYREKTOR PLACÓWKI:

 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Placówce;
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictw w zajęciach organizowanych poza terenem Placówki;
 • kontroluje obiekt pod względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków;
 • odpowiada za stan bezpieczeństwa budynku i ogrodu;
 • czuwa nad systematycznością przeglądów technicznych sprzętów i budowlanych obiektów;
 • odpowiada za organizację i jakość pracy pracowników zatrudnionych w Placówce;
 • zatwierdza procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

 

OSOBA PEŁNIĄCA ZASTĘPSTWO PODCZAS NIEOBECNOŚCI  DYREKTORA:

 • pomaga Dyrektorowi zapewnić bezpieczeństwo i higienę pobytu w Placówce i poza jej terenem;
 • wspólnie z Dyrektorem kontroluje obiekt pod względem zapewnienia bezpieczeństwa;
 • nadzoruje projektowanie procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
  w Placówce;

NAUCZYCIEL:

 • zobowiązany jest do nadzoru nad dziećmi w Placówce oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem;
 • zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze bezpieczeństwa;
 • upowszechnia wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje prawidłowe postawy zdrowia, wszelakich zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 • zobowiązany jest do eliminowania zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo dzieci;
 • zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa, w tym wewnętrznych aktów obowiązujących w Placówce;
 • natychmiast reaguje w przypadku zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa dziecka zgodnie z poniższymi procedurami.

 

POZOSTALI PRACOWNICY PLACÓWKI :

 • zobowiązani są do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz priorytetami pracy Placówki;
 • współuczestniczą w pracy edukacyjno- wychowawczo – opiekuńczej danego oddziału;
 • odpowiedzialni są za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do Placówki w danym roku szkolnym;
 • zobowiązani są do natychmiastowego reagowania i eliminowania zagrożeń mogących wpłynąć na stan zdrowia i bezpieczeństwo dzieci;
 • zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa, w tym wewnętrznych aktów obowiązujących w Placówce;
 • natychmiast reagują w przypadku zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa dziecka .

 

Rodzice /opiekunowie prawni:

 • w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka powinni znać obowiązujące w Placówce Procedury postępowania: „Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lędzinach” ;
 • powinni współpracować z Dyrektorem, nauczycielem i pracownikami Placówki w tym zakresie;
 • powinni przestrzegać przepisów bhp;
 • powinni czuwać nad bezpieczeństwem dziecka w szatni oraz na terenie Przedszkola przed przekazaniem dziecka wychowawcy i po jego odebraniu.

 

Sposób prezentacji procedur:

 1. Udostępnianie dokumentu do wglądu w sekretariacie Placówki.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników z treścią procedur – zarządzenie Dyrektora.
 3. Zapoznanie rodziców na zebraniach organizacyjnych każdego roku szkolnego- zapis w protokole zebrania.
 4. Opublikowanie procedur na stronie internetowej przedszkola

 

Dokonywanie zmian w procedurach:

            Wszelkich zmian w niniejszych procedurach może dokonać Dyrektor Placówki:

 1. z własnej inicjatywy;
 2. na wniosek Rady Pedagogicznej;
 3. na wniosek indywidualnego rodzica/opiekuna prawnego.

            Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem w zakresie bezpieczeństwa.

Postanowienia końcowe.

            Procedury postępowania „Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lędzinach” zadania i obowiązki dyrektora – nauczyciela – rodzica” obowiązują wszystkich pracowników Placówki, rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Placówki w danym roku szkolnym oraz osoby upoważnione do odbioru dzieci.

Spis procedur:

PROCEDURA 1        dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Placówce opracowana do warunków organizacyjnych, lokalowych, personalnych

PROCEDURA 2        dotycząca zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z Placówki

PROCEDURA 2.1     Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci do/z Placówki przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

PROCEDURA 2.2     dotycząca przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko   odbiera rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem  alkoholu lub innych środków odurzających.

PROCEDURA 2.3     dotycząca przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko po  godzinach otwarcia Placówki.

PROCEDURA 2.4  dotycząca przypadku odbierania dziecka z Placówki przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji.

PROCEDURA 3        dotycząca organizacji i bezpiecznego przebywania dzieci w sali edukacyjnej.

PROCEDURA 4        dotycząca organizacji i bezpiecznego przebywania dzieci poza budynkiem Placówki.

PROCEDURA 5        dotycząca przypadku, gdy na terenie Placówki/ w ogrodzie Placówki  zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek .

PROCEDURA 6        dotycząca przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik znajduje na terenie Placówki niebezpieczne przedmioty.

PROCEDURA 7        dotycząca przypadku, gdy dziecko samowolnie opuściło teren Placówki.

PROCEDURA 8        dotycząca przypadku, gdy do Placówki uczęszcza dziecko sprawiające trudności wychowawcze (zachowania agresywne).

PROCEDURA 9        dotycząca przypadku zauważenia osoby obcej na terenie Placówki .

PROCEDURA 10      dotycząca przypadku stwierdzenia wszawicy.

 Procedury do pobrania: PROCEDURY POSTĘPOWANIA