Intendent
p. Barbara Pieczątka
tel.: 32 445 00 99 – wew. 12
e-mail: intendent@mp3ledziny.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – 6.30 – 14.30
wtorek – 6.30 – 14.30
środa – 6.30 – 14.30
czwartek – 6.30 – 14.30
piątek – 6.30 – 14.30

Nieobecności dzieci prosimy zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną.

W związku z prowadzeniem żywienia dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 3 prosimy przy wnoszeniu opłat za żywienie i godziny edukacyjne o uwzględnienie wytycznych zawartych w nowym Regulaminie opłat. W szczególności o rozdzielnie przelewów za żywienie i za godziny edukacyjne.
Dziękujemy za dostosowanie się do naszej prośby.

Nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat:

44 1050 1070 1000 0090 3198 0981

 

.

REGULAMIN NALICZANIA I ZWALNIANIA Z OPŁAT ZA POBYT

 I WYŻYWIENIE DZIECI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3

W LĘDZINACH

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zmianami).
 2. Uchwała nr LXXXIII/410/22 Rady Miasta Lędziny z dn. 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały XLIX/411/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lędziny publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz warunków zwolnienia z opłat.
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 506).
 4. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
 5. Ustawa z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.17)
 • 1.

Regulamin naliczania i zwalniania z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lędzinach zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady naliczania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 3
w Lędzinach, sposób dokonywania płatności oraz zasady i kryteria zwalniania lub obniżania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 3
w Lędzinach.

 • 2. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu 

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatną realizację podstawy programowej w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze: 
 2. a) dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – 5 godzin dziennie, 
 3. b) dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – 10 godzin dziennie. 
 4. Za każdą pełną godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu, wykraczającą poza czas określony
  w § 2 ust.1, rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą opłatę w wysokości 1,14 zł (jeden złoty czternaście groszy).
 5. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu naliczana jest za miesiąc poprzedni
  (z dołu).
 6. Opłata miesięczna stanowi sumę ilości faktycznie odbytych godzin edukacyjnych dziecka
  w przedszkolu, wykraczających poza 5 bezpłatnych godzin.
 7. Sposób naliczania godzin: Dziecko przebywa w Przedszkolu od 8:00- 13:50 – (czyli 5h 50 min) naliczamy 1,14 zł. Jeśli przebywa od 8:00 – 14:40- (czyli 6h 40 min) 1,14 zł. Za 1 h uznajemy czas powyżej 45 min i poniżej 1h 45min.
 • 3. Opłaty za wyżywienie dziecka w Przedszkolu 

 

 1. Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w Przedszkolu wynosi 9 zł, w tym: śniadanie, obiad i podwieczorek. Nie ma możliwości rezygnacji z części dziennego żywienia.

2.Opłata miesięczna za wyżywienie dziecka w Przedszkolu naliczana jest w następujący sposób. Jest to iloczyn dni roboczych i stawki żywieniowej pomniejszony o ilość dni nieobecności
w danym miesiącu.

 1. Wysokość opłaty miesięcznej za wyżywienie dziecka w Przedszkolu pomniejsza się
  o zgłoszone przez rodzica całodzienne nieobecności dziecka w Przedszkolu.
 2. Zgłoszenia nieobecności dziecka należy dokonać mailowo na adres:

intendent@mp3ledziny.pl

 1. Każda nieobecność będzie odliczana od należnej kwoty. Nie pobiera się opłat za żywienie
  w dniu nieobecności dziecka w przedszkolu.
 2. W związku z dokonywaniem zakupów towarów potrzebnych do przygotowania posiłku, koniecznym jest zgłaszanie zwłaszcza dłuższych nieobecności.

 

 • 4. Zwalnianie z opłat

 

 1. W przypadku, gdy z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu prowadzonym przez Miasto Lędziny, korzysta równocześnie więcej niż jedno dziecko, objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, z tej samej rodziny, zwolnienie z opłaty o której mowa w § 2, przysługuje w wysokości 50% na drugie dziecko i na trzecie oraz każde następne dziecko 75%.
 2. Dyrektor Przedszkola udziela zwolnienia lub obniżenia opłaty za wychowanie przedszkolne o której mowa w § 2, niniejszego regulaminu, wyłącznie na pisemne oświadczenie rodziców
 3. Częściowe zwolnienie z opłaty za wyżywienie, o której mowa w § 3, ust. 1 przysługuje

a) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

4.W przypadku, wymienionym w § 4 ust. 3a, wniosek o zwolnienie opłaty za wyżywienie składa się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. W przypadku, wymienionym w § 4 ust. 3b, decyzję o zwolnieniu z opłaty podejmuje dyrektor Przedszkola, w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Miasta, po zapoznaniu się sytuacją rodziny.
 2. Jeżeli podstawę częściowego zwolnienia z opłaty, o której mowa § 2 ust. 4 stanowią równocześnie dwa przepisy prawa, uprawnionemu przysługuje wyłącznie jedno, najwyższe zwolnienie. 

 

 • 5. Wnoszenie opłat

 

 1. Wyliczenia opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu oraz za wyżywienie dokonywane są po zakończeniu pełnego miesiąca, wg. wzoru:

ilość dni roboczych w danym miesiącu x 9,00 zł – minus zgłoszone nieobecności + godziny edukacyjne w miesiącu +/- nadpłaty/niedopłaty z poprzedniego miesiąca.

 1. O wysokości należności i stanie salda z poprzedniego miesiąca rodzice są powiadamiani pisemnie przez panią Intendent. Informację rodzice odbierają z sekretariatu, potwierdzając jej odbiór podpisem. Po złożeniu pisemnego wniosku rodzica, informacje te mogą być przekazywane mailowo na wskazany przez rodziców adres poczty elektronicznej.
 2. Jeśli na koncie dziecka pojawią się zaległości w pierwszej kolejności rodzice są informowani telefonicznie.
 3. Opłaty za poprzedni miesiąc należy wnosić do 15 dnia bieżącego miesiąca, na rachunek bankowy Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach, o numerze:

44 1050 1070 1000 0090 3198 0981

w tytule przelewu podając: imię i nazwisko dziecka, grupę, wysokość wnoszonej opłaty za wyżywienie i za godziny edukacyjne (oddzielnie) oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata. 

 1. Za termin wpłaty należności uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Przedszkola. 
 2. Rozliczenie nadpłat i niedopłat dokonywane jest w kolejnym okresie rozliczeniowym.
 3. W przypadku braku uiszczenia należności z tytułu opłaty za świadczenia i wyżywienie Intendent podejmuje następujące kroki w celu odzyskania należności :

– Telefon do Rodzica z przypomnieniem o opłacie, potwierdzony notatką służbową

– E- mail z ponagleniem

– Po miesiącu zwłoki list polecony z wezwaniem Rodziców do zapłaty, z 7 dniowym terminem płatności.

– Po 3 miesiącach zwłoki wniosek do Dyrektora o skreślenie dziecka z listy przedszkolnej, za wyjątkiem dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne. W sytuacji dziecka 6- letniego będzie ono wówczas korzystało z Przedszkola w czasie bezpłatnej realizacji podstawy programowej.

 1. O skreśleniu z listy przedszkolnej Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach powiadamia rodziców w formie pisemnej.
 2. Rodzic, który nie jest w stanie do 7 dni roboczych od wezwania listem poleconym uregulować zaległości, może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Przedszkola o rozłożenie należności na raty.
 3. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzenia i odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola. W przypadku odbioru dziecka po godzinie 16:30 rodzic zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Przedszkola jednorazowej opłaty w kwocie 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100)

 

 • 6. Postanowienia końcowe

 

 1. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia może ulec zmianie na skutek zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lędziny, o czym rodzic musi zostać poinformowany w sposób przyjęty w przedszkolu, np. przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej, bądź stronie internetowej przedszkola.
 2. Regulamin w tym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.

 

                                                          zatwierdzono przez Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach

                                                                                         mgr Alicję Jaworską