grafika z informacją o udziale w akcji

podziękowanie za udział w akcji bliżej pieska

 

ptaszki grafika

grafika mały miś w świecie wielkiej literatury

Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego; l) promocja przedszkola;
m) rozwijanie współpracy między nauczycielami; 
n) kształcenie na odległość.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

Projekt organizowany jest w roku szkolnym 2020/2021 w modułach zaproponowanych przez organizatorów Projektu. 

W naszym przedszkolu do realizacji projektu przystąpiły grupa Motylki i grupa Zajączki.

 

CERTYFIKATY  ZDOBYTE PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU

CERTYFIKAT Z PROJEKTU MAŁY MIŚ CERTYFIKAT PROJEKTU MAŁY MIŚ

CERTYFIKAT Z PROJEKTU MAŁY MIŚ  CERTYFIKAT Z ROJEKTU MAŁY MIŚ

CERTYFIKAT Z PROJEKTU MAŁY MIŚ CERTYFIKAT PROJEKTU MAŁY MIŚ

ptaszki grafika

Projekt ogólnopolski „Zdrowo i sportowo”

Zdrowo i Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Akcja pokazuje dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchowa. Służą temu zajęcia sportowe, które przeprowadzane są w zgłoszonych do projektu placówkach, na podstawie przygotowanych materiałów. W naszym przedszkolu do akcji przystąpiła grupa Pszczółki.

plakat zdrowo i sportowo

 

Relacja z zajęć przeprowadzonych w ramach akcji w grupie Pszczółki.

dzieci podczas akcji zdrowo i sportowo

dzieci podczas akcji zdrowo i sportowo