ozdoby choinkowe

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,ŚWIĄTECZNA OZDOBA CHOINKOWA”

Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału

w konkursie plastycznym pt. : ,,Świąteczna ozdoba choinkowa”

Uczestnictwo w konkursie polega na stworzeniu przez uczestników pracy plastycznej przestrzennej spełniającej warunki określone w Regulaminie i dostarczeniu pracy w terminie.

 

ORGANIZATOR: Magdalena Staniek, Aleksandra Moritz- Jarczok, Aleksandra Śliwka

CELE KONKURSU:

– rozwijanie kreatywności u dziecka

– promowanie uzdolnień plastycznych

– rozwój wyobraźni dziecięcej

-kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych

ZASADY UCZESTNICTWA:

– Konkurs przeznaczony  dla wszystkich dzieci przedszkolnych w każdej grupie wiekowej

– Każdy autor może dostarczyć jedną pracę

– Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem, nazwą grupy

TERMINY:

Prace należy składać do 15 grudnia u wychowawców grup.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 grudnia 2020 r.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola oraz na facebook.com/mp3ledziny/

Prace konkursowe, ozdoby wykonane przez dzieci zostaną przekazane na kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w przedszkolu.

OCENA PRAC:

Prace będą oceniane wg. kryteriów wiekowych ( Maluszki, Średniaki, Starszaki)

KRYTERIA OCENY:

– Zgodność z tematem

– Pomysłowość, oryginalność

– Samodzielność pracy

NAGRODY:

Nagrody rzeczowe I, II, III miejsce, dyplomy dla wszystkich uczestników za udział

w konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Prace pozostają do dyspozycji organizatorów- zostaną one wystawione na kiermasz świąteczny do sprzedaży. A dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z naszego przedszkola.

Dostarczenie prac jest równoznaczne ze zgodą na ewentualną ich publikację i przetwarzanie danych osobowych osób nagrodzonych.

 

INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU UDZIELA ORGANIZATOR

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!

bałwanki grające na instrumentach

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO 

KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYCH

ORGANIZATORZY:

Joanna Zawada-Kapica, Barbara Kowalska

ADRESACI:

Konkurs adresowany jest do dzieci Miejskiego Przedszkola nr3 w Lędzinach, a odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:

I grupa- maluszki (dzieci 3-4 letnie: Motylki, Jeżyki, Pieski)

II grupa – średniaki (dzieci 4- 5 letnie: Wiewiórki, Zajączki)

II grupa – starszaki (dzieci 6 letnie: Pszczółki, Sówki)

 

TERMIN:

16 grudnia 2020r. godz. 10.00 – konkurs I grupy

17 grudnia 2020r. o godz. 9.30 – konkurs II grupy

                           o godz. 10.30 – konkurs III grupy

MIEJSCE :

I grupa  – sala grupy „Motylki”

II grupa – sala grupy „ Zajączki”

III grupa – sala grupy „ Pszczółki”                                                                        

 

CELE KONKURSU:

 • Propagowanie działalności twórczej wśród dzieci w wieku

przedszkolnym,

 • Rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci,
 • Podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd,
 • Poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych,
 • Wytworzenie świątecznej atmosfery.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnicy wykonują jedną kolędę/ pastorałkę.
 2. Przed głównym konkursem w każdej grupie wiekowej przeprowadzony zostanie mini konkurs, w którym nauczyciele grup wyłonią dwóch kandydatów do konkursu głównego.
 3. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 min.
 4. Kolęda, pastorałka lub piosenka świąteczno-noworoczna powinna być

wykonana z podkładem muzycznym, tj. przy akompaniamencie

instrumentu/instrumentów lub zapisanym wyłącznie na nośniku Compact

Disc lub pendrive (bez wokalu).

 1. Prezentacja może przyjąć formę inscenizacji.
 2. Organizatorzy zapewniają aparaturę mikrofonową i sprzęt do odtwarzania CD/ MP3.
 3. O kolejności występów decydują organizatorzy.
 4. Organizatorzy powołają niezależne trzyosobowe jury w celu wyłonienia najciekawszych prezentacji.

Jury będzie brało pod uwagę:

 • dobór repertuaru,
 • czystość i poprawność wykonania,
 • oryginalność wykonania,
 • ogólny wyraz artystyczny.

9. Przewiduje się nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej oraz nagrody pocieszenia i dyplomy dla każdego uczestnika.

plakat na temat konkursu o misiu

regulamin konkursu o misiuregulamin konkurs o misiu

prace dzieci na konkurs o misiu                                                                                                                             

 

 

plakat-Dar na 100

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ

Konkursu Plastycznego „Przedszkolaki Pomagają”

W dniu 2.12.2020 w Przedszkolu nr 3 w Lędzinach zebrała się Komisja w składzie:

Alicja Jaworska – dyrektor

Monika Homańczyk – przewodnicząca Rady Rodziców

Barbara Kowalska – nauczyciel

Zadaniem Komisji Konkursowej była ocena nadesłanych prac według kryteriów określonych w regulaminie konkursu. Na konkurs wpłynęło 37 prace plastycznych.

Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Decyzją Komisji przyznano:

W kategorii dzieci 5 – 6-letnich:

I miejsce: Blanka Żerdka – 5 lat, Przedszkole nr 1 – Bieruń

II miejsce: Marcelina Matyja – 6 lat, Przedszkole nr 2 – Nowy Targ

III miejsce: Wiktor Spyra – 6 lat, Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 – Lędziny

W kategorii dzieci 3- 4-letnich:

I miejsce: Agata Bura – 4 lata, Przedszkole Samorządowe – Grabówka

II miejsce: Jan Rudnicki – 4 lata, Przedszkole nr 1- Bieruń

III miejsce: Natalia Dzik – 4lata, Przedszkole Samorządowe nr 2 Mali Odkrywcy z Oddziałami Integracyjnymi – Szydłowiec

Zwycięzcom gratulujemy!

Wszystkim dzieciom oraz ich opiekunom składamy podziękowania za udział w naszym konkursie. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

 

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Miejskie Przedszkole  nr 3 w Lędzinach ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny

                            „Przedszkolaki pomagają” dla dzieci 3,4 i 5,6 – letnich

 

Zapraszamy do udziału w naszym ogólnopolskim konkursie plastycznym „Przedszkolaki pomagają”,

który realizowany jest w ramach udziału w projekcie „Dar na Stulecie” oraz obchodzonym co roku w październiku Dniem Papieskim.

https://darna100.pl/dolacz-do-projektu/#mapainicjatyw

Cele konkursu:

 • Uwrażliwienie na potrzebę drugiego człowieka
 • Budowanie postawy zaangażowania społecznego, empatii i wrażliwości
 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci
 • Promowanie dzieci wykazujących uzdolnienia plastyczne
 • Zainteresowanie różnymi technikami plastycznymi

 

Regulamin konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w kategoriach 3,4 i 5,6 latki
 2. Technika wykonania pracy – płaska, format A4
 3. Prace będzie oceniała komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 4. Kryteria oceny: pomysłowość, samodzielność, walory artystyczne.
 5. Z jednej placówki mogą wpłynąć 2 prace.
 6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, która powinna zawierać:

    imię, nazwisko i wiek autora pracy, nazwę i adres placówki, numer telefonu,

    adresem-mail. Imię i nazwisko opiekuna.

    Prace bez metryczki i zgody rodziców nie będą brały udziału w konkursie.

 1. Prace należy wysłać do dnia 27.11.2020 / decyduje data stempla pocztowego/

    na adres  organizatora.

Miejskie Przedszkole nr 3

Ul . Paderewskiego 7

Lędziny 43-140

z dopiskiem „Przedszkolaki pomagają”

 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi dnia 3.12.2020 a wyniki konkursu zostaną

    opublikowane na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl

https://blizejprzedszkola.pl/konkurs-6690,przedszkolaki-pomagaja#

 1. Dyplomy za udział dla uczestników przekazane zostaną drogą elektroniczną, natomiast laureaci ( 1,2,3 ) miejsca w dwóch kategoriach otrzymają nagrody wraz z dyplomami pocztą na adres placówki.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.
 3. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela koordynator Barbara Berger  (b.berger@office.mp3ledziny.pl) 

                                                                              Serdecznie zapraszamy! 

Regulamin do pobrania i załączniki

MP3 Lędziny Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

 

 

 

Miejskie Przedszkole nr 1 w Lędzinach zaprasza dzieci 5 i 6 letnie do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastyczny

 „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” ,

polegającym na wykonaniu dowolną techniką plakatu w formacie A3 .

Prace należy oddać pani Oli z grupy Sówki do 3. 11. 2020 r.

Do pracy trzeba dołączyć zgody wymagane przez organizatora. 

Regulamin i zgody do pobrania poniżej.

 KONKURS plastyczny PIEKNA NASZA POLSKA CAŁA

Zapraszamy!

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

Regulamin RODZINNEGO konkursu PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach

Temat konkursu: „Mały przyjaciel Ekoo”.

Cel konkursu:

¬ rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci i rodziców,

¬ kształtowanie proekologicznych postaw oraz szerzenie wiedzy ekologicznej wśród  wychowanków MP3 i rodziców, przy zastosowaniu różnorodnych form przekazu m.in.: edukacji plastycznej, technicznej, językowej,

¬ propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów, wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego,

¬ wychowywanie dzieci w duchu poszanowania przyrody,

¬ motywowanie do wypowiadania się dzieci poprzez różne techniki plastyczne, rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory,

¬ motywowanie do uczestnictwa w życiu rodziny, czerpanie radości ze wspólnej rodzinnej pracy,

¬ rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności,

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele MP3:Wioleta Lasek, Barbara Kościelniak, Edyta Nocula.

2. Konkurs skierowany jest do wychowanków Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad.

4. Udział w konkursie polega na wykonaniu „ Pracy Konkursowej” wraz z rodzicem/opiekunem, którą będzie „Mały przyjaciel Ekoo”, czyli zbudowanie dowolnej postaci wykonanej tylko i wyłącznie z odpadów, które można wyrzucić do pojemnika bądź worka na: metal, papier, tworzywa sztuczne i szkło. Fikcyjna postać „Małego przyjaciela Ekoo” nie powinna być mniejsza niż 50cm, a największy nie może przekraczać 100cm.

5. Prace konkursowe powinny być wykonane estetycznie i posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy oraz wymiary postaci.

6. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, walory artystyczne oraz prawidłowe wykorzystanie odpadów, estetyka wykonania, pomysłowość, wrażenia artystyczne oraz współpraca dzieci i rodziców.

7. Zdjęcia prac plastycznych proszę kierować na adres mailowy: nauczycielemp3@gmail.com

8. Prosimy, aby zdjęcia prac były zgodne z następującymi kryteriami: 300 dpi,  rozdzielczość 3200×2400, format 4×3.

9. Konkurs będzie trwał od 20.04.2020roku do 04.05.2020roku.

10. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10.05.2020roku.

11. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (trzy pierwsze miejsca). Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie.

12. Prace zostaną umieszczone na portalu społecznościowym FB.

13. O wynikach konkursu zadecyduje trzyosobowe jury.

14. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej stronie przedszkola, oficjalnym portalu społecznościowym Facebook oraz tablicy informacyjnej MP3.

15. Wysłanie zdjęć prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o wszelkich zmianach pojawiać się będzie na profilu FB.

Rozstrzygnięcie Konkursu plastyczno-technicznego „Mały przyjaciel Ekoo”

 1. 🥇Jagoda Dudek „Jeżyki”
 2. 🥈Zosia Buszta „Wiewiórki”
 3. 🥉 Kamil i Maja Madeja „Kotki”, „Pieski”,
  🥉 Lena i Maja Krzemień  „Pszczółki” , „Kotki”

 

Ta wiosna, ta wiosenka, już puka do okienka

REGULAMIN
RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
Temat konkursu:  „Ta wiosna, ta wiosenka, już puka do okienka”.

Cel konkursu

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i rodziców,
 • promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka
 • motywowanie do wypowiadania się dzieci poprzez różne techniki plastyczne, rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory,
 • motywowanie do uczestnictwa w życiu rodziny, czerpanie radości ze wspólnej rodzinnej pracy,
 • rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności,
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,

Regulamin konkursu:

 Organizatorem konkursu są nauczyciele MP3: Edyta Nocula, Samanta Suska, Wioleta Lasek.

 1. Konkurs skierowany jest do wychowanków Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej różnymi technikami wraz
  z rodzicem/ opiekunem nawiązującej do tematu. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A3 (prace w innym formacie niezgodnym z regulaminem nie będą brane pod uwagę).
 3. Prace plastyczne powinny być wykonane estetycznie i posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy.
 4. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, walory artystyczne, estetyka wykonania, pomysłowość, wrażenia artystyczne oraz współpraca dzieci i rodziców.
 5. Zdjęcia prac plastycznych proszę kierować na adres mailowy: nauczycielemp3@gmail.com
 6. Prosimy, aby zdjęcia prac były zgodne z następującymi kryteriami: 300 dpi, rozdzielczość 3200 x 2400, format 4 x 3.
 7. Konkurs będzie trwał od 18.03.2020roku do 27.03.2020roku.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 31.03.2020roku.
 9. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ( trzy pierwsze miejsca). Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie.
 10. Prace zostaną umieszczone na portalu społecznościowym FB.
 11. O wynikach konkursu zadecyduje trzyosobowe jury.
 12. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na oficjalnym portalu społecznościowym Facebook oraz tablicy informacyjnej MP3.
 13. Wysłanie zdjęć prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. O wszelkich zmianach informacja pojawiać się będzie na profilu FB.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Ta wiosna, ta wiosenka, już puka do okienka!”
Kochane Przedszkolaki!
Ogromne gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu! Wasze prace są przepiękne! Już nie możemy się doczekać, kiedy zrobimy z nich w przedszkolu piękną wystawę.
Tymczasem przedstawiamy wyniki konkursu:

I miejsce: Laura Różyczka z grupy Kotki
II miejsce: Klaudia Kiełtyka z grupy Zajączki
III miejsce: Maria Woźny z grupy Jeżyki

Wyróżnienia:
Liliana Jończyk z grupy Jeżyki
Kornelia Wolak z grupy Pszczółki

Ogromne brawa !👏👏👏
Po powrocie z wielką radością złożymy wam gratulacje, wręczymy dyplomy i nagrody niespodzianki:)
Jury: pani Samanta Suska, pani Wioleta Lasek i pani Edyta Nocula

 

Prawa Dziecka oczami rodziny

Z okazji 30 rocznicy  przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lędzinach zorganizowany został miejski konkurs plastyczny ” Prawa Dziecka oczami rodziny”. 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
” Prawa dziecka oczami rodziny”

3-4 lata
1. miejsce – Lena Matlak Przedszkole przy SP 4
2. miejsce – Zuzia Kowalczyk MP 3

5-6 lat
1. miejsce – Tomasz Dąbrowski Przedszkole przy SP 4
1. miejsce – Leon Szymaszek MP 3

2. miejsce – Michalina Krzemień MP3
2. miejsce- Lena Krzemień MP3

3. miejsce – Zuzanna Skop Przedszkole przy SP4
3. miejsce – Igor Sienkiewicz MP3

wyróżnienia :
Karol Bednorz – Przedszkole przy SP 4
Karol Karkoszka – MP3

Wszystkim uczestnikom i ich rodzinom składamy gratulacje.