Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola
w rekrutacji uzupełniającej.
Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola należy składać mailowo na adres rekrutacja@mp3ledziny.pl do 15 maja 2020 r.

=

 

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Drodzy Rodzice,
wydrukowane i podpisane wnioski rekrutacyjne prosimy dostarczać do przedszkola jedną z podanych możliwości:
1. Skan lub wyraźne zdjęcie mailowo na adres : rekrutacja@mp3ledziny.pl
2. Pocztą tradycyjną. Decyduje data wpływu, termin do 17 kwietnia.

 

Szanowni Rodzice

celu wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej w terminie od 7 do 17 kwietnia 2020 r. dzieci w wieku od 3 do 6 lat do publicznych przedszkoli prosimy wejść na stronę:

https://uzupelniajaca-przedszkola-ledziny.nabory.pl

Nabór w rekrutacji uzupełniającej również będzie się odbywać poprzez system elektroniczny. Postępowanie rekrutacyjne na pozostające po rekrutacji podstawowej wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.

Rodzice:

  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • wypełniony i podpisany wniosek przesyłają elektronicznie do przedszkola pierwszego wyboru,
  • podpis rodzica jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
  • do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów,
  • oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający    oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 przywołanej wyżej ustawy Prawo oświatowe).

 

 

 

20 marca zostanie ogłoszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach. Informacja będzie dostępna w systemie NABO oraz w przedszkolu. Rodzice, których dzieci zostaną zakwalifikowane, są zobowiązani w terminie od 23 marca do 1 kwietnia, złożyć oświadczenie woli. W związku z zaistniałą sytuacją i działaniami zapobiegawczymi rozprzestrzeniania się wirusa dyrektorzy przedszkoli zostali zobligowani  do przedstawienia państwu innej możliwości złożenia tego oświadczenia, niż osobiście w sekretariacie przedszkola.

Wobec powyższego prosimy przekazać nam informację, że zgadzacie się państwo na przyjęcie waszego dziecka do MP3 w jeden z 3 sposobów :

1. Proszę pobrać wzór oświadczenia z naszej strony internetowej, wypełnić go i jego skan lub czytelne zdjęcie wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mp3ledziny.pl

2. Nie korzystając z załącznika, napisać wiadomość mailową na adres: rekrutacja@mp3ledziny.pl Wiadomość musi zawierać:

– imię i nazwisko dziecka,

– pesel dziecka,

– imiona i nazwiska rodziców 

oraz treść, że wyrażacie państwo zgodę na przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

3. Jeśli naprawdę niemożliwe będzie potwierdzenie przez Internet, możecie państwo w ostateczności potwierdzić waszą wolę telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 609 577 707 lub 32 445 00 99 w.11. Podczas rozmowy także będziecie państwo poproszeni o dokładne dane.

Pobierz druk potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola

potwierdzenie_woli

 

Rekrutacja do przedszkola odbywa się poprzez stronę

przedszkola-ledziny.nabory.pl

 

 

Informacja – Przebieg procesu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lędzinach na rok szkolny 2020/2021
[format PDF]

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 2 marca, a kończy 3 kwietnia 2020 r.

Od 2 marca do 13 marca prosimy o składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

Od 16 marca do 18 marca komisja rekrutacyjna będzie weryfikowała wnioski o przyjęcie dziecka i 20 marca poda do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w naszym przedszkolu) listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 23 marca do 1 kwietnia prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola – pisemne oświadczenie.

3 kwietnia podamy do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w naszym przedszkolu) listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

Do pobrania:
» Zarządzenie 0050.266.2020 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klasach pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lędziny

» Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lędzinach w roku szkolnym 2020/2021