baner

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

3. Od 3 kwietnia 2024 r. rozpoczynamy REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ.

Dysponujemy 8 miejscami dla dzieci 3-4 letnimi i 2 miejscami dla dzieci 6- letnich, które zostały udostępnione w systemie.

 • Rekrutacja uzupełniająca – w celu wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej w terminie od 3 do 12 kwietnia 2024 r.  prosimy wejść na stronę:

https://uzupelniajaca-przedszkola-ledziny.nabory.pl

Nabór w rekrutacji uzupełniającej również będzie się odbywać poprzez system elektroniczny. Postępowanie rekrutacyjne na pozostające po rekrutacji podstawowej wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.

Rodzice:

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 • wypełniony i podpisany wniosek składają do przedszkola pierwszego wyboru,
 • podpis rodzica jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 • do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów,
 • oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający    oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 przywołanej wyżej ustawy Prawo oświatowe).
 • Rodzice dzieci, którzy składali w naszym przedszkolu dokumenty potwierdzające dodatkowe kryteria (np. zaświadczenia o zatrudnieniu) przy rekrutacji podstawowej, nie muszą ponownie przynosić ich w rekrutacji uzupełniającej.

 

 

2. LISTY DZIECI  ZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W LĘDZINACH zostaną wywieszone w przedszkolu 18 marca po godz.12:00.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są do złożenia w sekretariacie przedszkola oświadczenia woli, które potwierdzi chęć przyjęcia miejsca w przedszkolu i umieszczenie dziecka na liście przyjętych do przedszkola. Termin na złożenie oświadczenia woli -19.03.2024 r. do 29.03.2024 r. godz.15:00.

Niezłożenie potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

do pobrania   POTWIERDZENIE WOLI 2024 2025

 2 kwietnia zostanie podana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

( których rodzice potwierdzili wolę przyjęcia)

3 kwietnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, jeśli w przedszkolu będą wolne miejsca.

( Kiedy, rodzice dzieci zakwalifikowanych nie złożą oświadczenia woli przyjęcia)

 

1 .Przebieg procesu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lędzinach na rok szkolny 2024/2025

REGULAMIN REKRUTACJI 2024/2025- DO POBRANIA

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami na terenie miasta Lędziny.

W procesie rekrutacji biorą udział dzieci 3-4-5-6-letnie, urodzone w latach 2018-2021

 • rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wpisują adres strony internetowej: https://przedszkola-ledziny.nabory.pl 
 • na tej stronie należy założyć konto i wypełnić wniosek
 • we wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują 3 wybrane przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie:

 •  wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 •  drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach i braku możliwości wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków w systemie elektronicznym, rejestracji dziecka w systemie mogą oni dokonać udając się do przedszkola/szkoły z oddziałem przedszkolnym, które we wniosku będzie wskazane na I miejscu wyboru i tam dokonać stosownych formalności;

 •  podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 •  do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów,
 • oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Oświadczenia są dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem będzie można je wydrukować i wypełnić.

Kolejność zgłoszeń nie decyduje o miejscu na liście rekrutacyjnej.

18 marca zostanie ogłoszona lista dzieci zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

Informacja będzie dostępna w systemie NABO oraz w przedszkolu.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024/2025

Zarządzenie-terminy rekrutacji 2024

 

Zarządzenie  Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klasach pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lędziny

 

baner

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE BĘDĄ KONTYNUOWAĆ WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W PRZYSZŁYM ROKU W NASZYM PRZEDSZKOLU

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM

 Informujemy, że Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, chcąc zgłosić chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego w przyszłym roku szkolnym w naszej placówce, zobligowani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu. Deklarację można pobrać u wychowawcy grupy od 15 stycznia 2024 r., potwierdzając odbiór podpisem .

Wypełniony formularz deklaracji o kontynuacji należy złożyć w sekretariacie przedszkola
w nieprzekraczalnym terminie 19 lutego 2024 r . do godz.15.00.

Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przyszłym roku lub koniecznością ponownego wzięcia udziału w elektronicznej rekrutacji.

 

 

 

 

baner

 

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM

 Informujemy, że Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, chcąc zgłosić chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego w przyszłym roku szkolnym w naszej placówce, zobligowani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu. Deklarację można pobrać u wychowawcy grupy, potwierdzając odbiór podpisem .

Wypełniony formularz deklaracji o kontynuacji należy złożyć w sekretariacie przedszkola
w nieprzekraczalnym terminie 17 lutego 2023 r . do godz.15.00.

Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przyszłym roku lub koniecznością ponownego wzięcia udziału
w elektronicznej rekrutacji.

 

 

Zarządzenie  Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klasach pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lędziny

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

harmonogram rekrutacji 2023-24

 

 

 1.

Przebieg procesu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lędzinach na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami na terenie miasta Lędziny

rozpoczyna się 1 marca 2023 r. od godz. 10:00

W procesie rekrutacji biorą udział dzieci 3-4-5-6-letnie, urodzone w latach 2017-2020.

Po dokonaniu analizy deklaracji o kontynuacji Dyrektor przedszkola podaje, ile jest wolnych miejsc dla dzieci w jakim wieku.

 • rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wpisują adres strony internetowej: 
 • https://przedszkola-ledziny.nabory.pl
 • we wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują 3 wybrane przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
 • Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru.

 

Rodzice, opiekunowie prawni

 •  wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 •  drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru.
 •  podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 •  do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów
 •  jeśli kryterium zostało zaznaczone, należy dołączyć: zaświadczenie o zatrudnieniu , zaświadczenie o korzystaniu ze żłobka, oświadczenie o wielodzietności, orzeczenia o niepełnosprawności i inne świadczące np. o trudnej sytuacji rodzinnej.
 • oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Oświadczenia są dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem będzie można je wydrukować i wypełnić.

Kolejność zgłoszeń nie decyduje o miejscu na liście rekrutacyjnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach i braku możliwości wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków w systemie elektronicznym, rejestracji dziecka w systemie mogą oni dokonać udając się do przedszkola/szkoły z oddziałem przedszkolnym, które we wniosku będzie wskazane na I miejscu wyboru i tam dokonać stosownych formalności;

 

2.

17 marca zostanie ogłoszona lista dzieci zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

Informacja będzie dostępna w systemie NABO oraz w przedszkolu.

 

Rodzice, których dzieci zostaną zakwalifikowane, są zobowiązani w terminie od 20 marca do 29 marca, złożyć oświadczenie woli.

W związku z zaistniałą sytuacją i działaniami zapobiegawczymi rozprzestrzeniania się wirusa proponujemy  państwu inne możliwości złożenia tego oświadczenia, niż osobiście w sekretariacie przedszkola.

Wobec powyższego prosimy przekazać nam informację, że zgadzacie się państwo na przyjęcie waszego dziecka do MP3 w następujący sposób :

1. Proszę pobrać wzór oświadczenia z naszej strony internetowej, wypełnić go i jego skan lub czytelne zdjęcie wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mp3ledziny.pl

2. Pobrać druk w sekretariacie, wypełnić i złożyć w sekretariacie.

Pobierz druk potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola

MP3- potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola do pobrania

31 marca zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych

( których rodzice potwierdzili wolę przyjęcia)

3 kwietnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, jeśli w przedszkolu będą wolne miejsca.

( Kiedy, rodzice dzieci zakwalifikowanych nie złożą oświadczenia woli przyjęcia)

Do 14 kwietnia – składanie wniosków wraz z załącznikami

19 kwietnia- potwierdzanie wniosków i obliczanie punktów w systemie

20 kwietnia – ogłoszenie listy zakwalifikowanych

21 kwietnia- składanie oświadczeń woli  rodziców zakwalifikowanych dzieci

grafika kwiaty

 

 

 

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Szanowni Rodzice

Rekrutacja do MP3 została zakończona, wszyscy rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzili swoją wolę.

W rekrutacji uzupełniającej nie będziemy udostępniali miejsc dla dzieci trzy – i czteroletnich. 

3. Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok 2022/2023 udostępniona jest na drzwiach wejściowych przedszkola.

 

2. 18 marca zostanie ogłoszona lista dzieci zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

Informacja będzie dostępna w systemie NABO oraz w przedszkolu.

 

Rodzice, których dzieci zostaną zakwalifikowane, są zobowiązani w terminie od 21 marca do 30 marca, złożyć oświadczenie woli.

W związku z zaistniałą sytuacją i działaniami zapobiegawczymi rozprzestrzeniania się wirusa proponujemy  państwu inne możliwości złożenia tego oświadczenia, niż osobiście w sekretariacie przedszkola.

Wobec powyższego prosimy przekazać nam informację, że zgadzacie się państwo na przyjęcie waszego dziecka do MP3 w następujący sposób :

1. Proszę pobrać wzór oświadczenia z naszej strony internetowej, wypełnić go i jego skan lub czytelne zdjęcie wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mp3ledziny.pl

2. Pobrać druk w sekretariacie, wypełnić i złożyć w sekretariacie.

Pobierz druk potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola

MP3- potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola do pobrania

1 kwietnia zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych

( których rodzice potwierdzili wolę przyjęcia)

4 kwietnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, jeśli w przedszkolu będą wolne miejsca.

( Kiedy, rodzice dzieci zakwalifikowanych nie złożą oświadczenia woli przyjęcia)

 

 

 

 1 .Przebieg procesu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lędzinach na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami na terenie miasta Lędziny.

W procesie rekrutacji biorą udział dzieci 3-4-5-6-letnie, urodzone w latach 2016-2019

 • rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wpisują adres strony internetowej: https://przedszkola-ledziny.nabory.pl
 • we wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują 3 wybrane przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie:

 •  wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 •  drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach i braku możliwości wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków w systemie elektronicznym, rejestracji dziecka w systemie mogą oni dokonać udając się do przedszkola/szkoły z oddziałem przedszkolnym, które we wniosku będzie wskazane na I miejscu wyboru i tam dokonać stosownych formalności;

 •  podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 •  do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów,
 • oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Oświadczenia są dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem będzie można je wydrukować i wypełnić.

Kolejność zgłoszeń nie decyduje o miejscu na liście rekrutacyjnej.

Zarządzenie burmistrza w sprawie terminów rekrutacji

Zarządzenie-terminy rekrutacji

baner

 

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

     Rekrutacja na nowy rok szkolny została zakończona. Listy dzieci przyjętych  po okresie rekrutacji zostają zdjęte.

 • Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola należy składać mailowo na adres rekrutacja@mp3ledziny.pl do 6 maja 2021 r.
 • Rekrutacja uzupełniająca – w celu wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej w terminie od 6 do 16 kwietnia 2021 r. dzieci w wieku od 3 do 6 lat do publicznych przedszkoli prosimy wejść na stronę:

https://uzupelniajaca-przedszkola-ledziny.nabory.pl

Nabór w rekrutacji uzupełniającej również będzie się odbywać poprzez system elektroniczny. Postępowanie rekrutacyjne na pozostające po rekrutacji podstawowej wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.

Rodzice:

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 • wypełniony i podpisany wniosek przesyłają elektronicznie do przedszkola pierwszego wyboru,
 • podpis rodzica jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 • do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów,
 • oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający    oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 przywołanej wyżej ustawy Prawo oświatowe).
 • Rodzice dzieci, którzy składali w naszym przedszkolu dokumenty potwierdzające dodatkowe kryteria (np. zaświadczenia o zatrudnieniu) przy rekrutacji podstawowej, nie muszą ponownie przynosić ich w rekrutacji uzupełniającej.

 

 

baner

Szanowni Rodzice

poniżej przedstawiamy listę dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Rodziców dzieci nieprzyjętych prosimy o wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się od 6 kwietnia do 16 kwietnia 2021.

 ( po okresie rekrutacji lista zostaje zdjęta)

 

Szanowni Rodzice

poniżej przedstawiamy listę dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji na nowy rok szkolny. Proszę zapoznać się z informacją poniżej, dotyczącą potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola 

 ( po okresie rekrutacji lista zostaje zdjęta)

19 marca zostanie ogłoszona lista dzieci zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach. Informacja będzie dostępna w systemie NABO oraz w przedszkolu. Rodzice, których dzieci zostaną zakwalifikowane, są zobowiązani w terminie od 22 marca do 31 marca, złożyć oświadczenie woli. W związku z zaistniałą sytuacją i działaniami zapobiegawczymi rozprzestrzeniania się wirusa proponujemy  państwu inne możliwości złożenia tego oświadczenia, niż osobiście w sekretariacie przedszkola.

Wobec powyższego prosimy przekazać nam informację, że zgadzacie się państwo na przyjęcie waszego dziecka do MP3 w następujący sposób :

1. Proszę pobrać wzór oświadczenia z naszej strony internetowej, wypełnić go i jego skan lub czytelne zdjęcie wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mp3ledziny.pl

2. Pobrać druk w sekretariacie, wypełnić i złożyć w sekretariacie.

Pobierz druk potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola

potwierdzenie_woli

2 kwietnia zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych ( których rodzice potwierdzili wolę przyjęcia)

6 kwietnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, jeśli w przedszkolu będą wolne miejsca. ( kiedy, rodzice dzieci zakwalifikowanych nie złożą oświadczenia woli przyjęcia)

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM

 Informujemy, że Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, chcąc zgłosić chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego w przyszłym roku szkolnym w naszej placówce, zobligowani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu. Deklarację można pobrać
u wychowawcy grupy, sekretariacie przedszkola, bądź wydrukować ze strony .

do pobrania-  Deklaracja o kontynuowaniu 2021

Wypełniony formularz deklaracji o kontynuacji należy złożyć w sekretariacie przedszkola
w nieprzekraczalnym terminie 22 lutego 2021 r . do godz.15.00.

Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z koniecznością ponownego wzięcia udziału
w elektronicznej rekrutacji. 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne dzieci do  
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 1 marca,
a kończy 2 kwietnia 2021 r. 

Rekrutacja do przedszkola odbywa się poprzez stronę

www.przedszkola-ledziny.nabory.pl

Od 1 marca do 12 marca prosimy o składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach. 

Od 15 marca do 17 marca komisja rekrutacyjna będzie weryfikowała wnioski o przyjęcie dziecka i 19 marca poda do publicznej wiadomości  listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Od 22 marca do 31 marca prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia 
do przedszkola – pisemne oświadczenie

2 kwietnia podamy do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń 
w naszym przedszkolu) listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych 
do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach. 

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji, sposób jej przeprowadzenia 
i dokumenty niezbędne do złożenia będą dostępne w sekretariacie przedszkola, w godzinach pracy sekretariatu. 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA LĘDZIN DOTYCZĄCE PROCESU REKRUTACJI

Rekrutacja- Zarządzenie Burmistrza Lędzin

 

Link do strony z Informacjami organu prowadzącego przedszkole

http://www.ledziny.pl/przebieg-procesu-elektronicznej-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-w-ledzinach-na-rok-szkolny-20212022,2021-02-10,g.html

 

 

baner

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola
w rekrutacji uzupełniającej.

 ( po okresie rekrutacji lista zostaje zdjęta)

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola należy składać mailowo na adres rekrutacja@mp3ledziny.pl do 15 maja 2020 r.

=

 

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Drodzy Rodzice,
wydrukowane i podpisane wnioski rekrutacyjne prosimy dostarczać do przedszkola jedną z podanych możliwości:
1. Skan lub wyraźne zdjęcie mailowo na adres : rekrutacja@mp3ledziny.pl
2. Pocztą tradycyjną. Decyduje data wpływu, termin do 17 kwietnia.

 

Szanowni Rodzice

celu wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej w terminie od 7 do 17 kwietnia 2020 r. dzieci w wieku od 3 do 6 lat do publicznych przedszkoli prosimy wejść na stronę:

https://uzupelniajaca-przedszkola-ledziny.nabory.pl

Nabór w rekrutacji uzupełniającej również będzie się odbywać poprzez system elektroniczny. Postępowanie rekrutacyjne na pozostające po rekrutacji podstawowej wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.

Rodzice:

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 • wypełniony i podpisany wniosek przesyłają elektronicznie do przedszkola pierwszego wyboru,
 • podpis rodzica jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 • do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów,
 • oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający    oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 przywołanej wyżej ustawy Prawo oświatowe).

 

 

 

20 marca zostanie ogłoszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach. Informacja będzie dostępna w systemie NABO oraz w przedszkolu. Rodzice, których dzieci zostaną zakwalifikowane, są zobowiązani w terminie od 23 marca do 1 kwietnia, złożyć oświadczenie woli. W związku z zaistniałą sytuacją i działaniami zapobiegawczymi rozprzestrzeniania się wirusa dyrektorzy przedszkoli zostali zobligowani  do przedstawienia państwu innej możliwości złożenia tego oświadczenia, niż osobiście w sekretariacie przedszkola.

Wobec powyższego prosimy przekazać nam informację, że zgadzacie się państwo na przyjęcie waszego dziecka do MP3 w jeden z 3 sposobów :

1. Proszę pobrać wzór oświadczenia z naszej strony internetowej, wypełnić go i jego skan lub czytelne zdjęcie wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mp3ledziny.pl

2. Nie korzystając z załącznika, napisać wiadomość mailową na adres: rekrutacja@mp3ledziny.pl Wiadomość musi zawierać:

– imię i nazwisko dziecka,

– pesel dziecka,

– imiona i nazwiska rodziców 

oraz treść, że wyrażacie państwo zgodę na przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

3. Jeśli naprawdę niemożliwe będzie potwierdzenie przez Internet, możecie państwo w ostateczności potwierdzić waszą wolę telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 609 577 707 lub 32 445 00 99 w.11. Podczas rozmowy także będziecie państwo poproszeni o dokładne dane.

Pobierz druk potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola

potwierdzenie_woli

 

Rekrutacja do przedszkola odbywa się poprzez stronę

przedszkola-ledziny.nabory.pl

 

 

Informacja – Przebieg procesu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lędzinach na rok szkolny 2020/2021
[format PDF]

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 2 marca, a kończy 3 kwietnia 2020 r.

Od 2 marca do 13 marca prosimy o składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

Od 16 marca do 18 marca komisja rekrutacyjna będzie weryfikowała wnioski o przyjęcie dziecka i 20 marca poda do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w naszym przedszkolu) listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 23 marca do 1 kwietnia prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola – pisemne oświadczenie.

3 kwietnia podamy do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w naszym przedszkolu) listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

Do pobrania:
» Zarządzenie 0050.266.2020 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klasach pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lędziny

» Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lędzinach w roku szkolnym 2020/2021