Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Szanowni Rodzice

celu wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej w terminie od 7 do 17 kwietnia 2020 r. dzieci w wieku od 3 do 6 lat do publicznych przedszkoli prosimy wejść na stronę:

https://uzupelniajaca-przedszkola-ledziny.nabory.pl

Nabór w rekrutacji uzupełniającej również będzie się odbywać poprzez system elektroniczny. Postępowanie rekrutacyjne na pozostające po rekrutacji podstawowej wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.

Rodzice:

  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • wypełniony i podpisany wniosek przesyłają elektronicznie do przedszkola pierwszego wyboru,
  • podpis rodzica jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
  • do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów,
  • oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający    oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 przywołanej wyżej ustawy Prawo oświatowe).